مکانیسم عمل

بهبود خلق

آدومدز® برای ساخته شدن نوروترانسمیترهایی مانند نوراپی نفرین، دوپامین و سروتونین مورد نیاز است و کمبود آن می تواند در اختلالات خلقی و مغزی دخیل باشد.
بهبود عملکرد و یکپارچگی غشای سلولی
کمک به بازیابی سیالیت غشای سلولی
بهبود ارتباطات سلولی بین سلول های عصبی
کمک به انتقال پیام نوروترانسمیترها به گیرنده هایشان

کبد

مکمل آدومدز® علاوه بر بهبود آسیب های کبدی، به بازیابی عملکرد نرمال کبد و کاهش بیماری های مزمن کبدی کمک می کند.
محافظت از سلول های کبدی در برابر مرگ سلولی
کمک به بازسازی سلول های کبدی
افزایش سطح گلوتاتیون
کمک به پیشگیری یا درمان سمیت کبدی (ناشی از مصرف الکل، دارو و یا مواد شیمیایی)